Angela Wellink
NXT Generation
Eindhoven, The Netherlands

TOC

De 3 Hs in FIRST LEGO League

In april dit jaar deed ik een trainers cursus in Janeiro de Cima in Portugal. De cursus werd georganiseerd door het Portugese Nationaal Agentschap van Erasmus+ en ik kreeg als afgevaardigde uit Nederland de kans van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd om aan deze TC deel te nemen. Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Tijdens de TC realiseerde ik mij wederom dat het First Lego League programma een geweldig programma is waar jongeren de kans krijgen om kennis te maken met wetenschap en technologie op een non-formele manier. Het programma bereikt alle facetten van het leren zowel met het Hoofd als met het Hart en met de Handen.

Maar tijdens de training realiseerde ik mij ook dat er in dit programma veel focus ligt op het Hoofd en de Handen en jammer genoeg veel minder op het Hart. Binnen het FLL programma ligt het accent bij het Hart met name op het teamwerk en de daaraan gekoppelde 7 Core Values. Maar daarmee laten we veel kansen onbenut. Het programma zou ook zaken als sociale integratie en gelijkwaardigheid (* actief burgerschap) kunnen bevorderen en de kansen kunnen vergroten voor leeftijdsgenoten die zich in kansarme achterstandssituaties bevinden. Deze jongeren worden benadeeld omdat ze kampen met persoonlijke problemen of belemmeringen die hun deelname aan projecten beperken of soms zelfs uitsluiten, te denken valt aan:

• Jongeren met een handicap of functiebeperking (specifieke behoefte)
• Jongeren met leerproblemen, onderwijsmoeilijkheden
• Jongeren met een lage levenstandaard en economische belemmeringen
• Jongeren voor wie taalaanpassing of culturele integratie een probleem vormen, zoals migratie, vluchtelingen, expats
• Jongeren met chronische beperkingen, die ernstige ziek zijn of psychiatrische aandoening hebben
• Jongeren die te maken hebben met discriminatie en sociale belemmeringen
• Jongeren uit afgelegen of landelijke gebieden of stedelijke probleemwijken dus geografische belemmeringen

Het programma zou ook zaken als meertaligheid kunnen bevorderen. Meertaligheid is een van de hoekstenen van het Europese project en tevens een krachtig symbool van het streven van de Europese Unie naar eenheid in verscheidenheid. De FLL community maakt het mogelijk contact te leggen met teams in heel Europa en de rest van de wereld. Ook door het mee doen aan internationale toernooien, robotica kampen of uitwisselingen vergroten we de kans om teamleden vanaf jonge leeftijd in contact te laten komen met vreemde talen, waarmee we de dialoog tussen jongeren, het taalonderwijs en de taalverscheidenheid kunnen bevorderen. Maar niet alleen ver weg ook in Nederland kan men in contact komen met anderstalige kinderen en culturen.

Binnen het FLL programma en doormiddel van Core Values is het belang van persoonlijke ontwikkeling, respect en het delen van kennis al goed vertegenwoordigd, maar hier zou nog meer nadruk op mogen liggen. Iedereen verdient de mogelijkheid zich persoonlijk te ontplooien, een visie te ontwikkelen om de mogelijke beroepen te ontdekken en het leren ten volle te benutten. Dit dient te gebeuren in een veilige omgeving waarbij iedereen wordt gerespecteerd en beschermd. Het is daarom naar mijn idee ook niet wenselijk of zelfs onmogelijk jongeren uit te sluiten van het FLL programma op grond van leerprestaties of anderzijds.

En nu ik dit zo op papier zie kom ik tot de conclusie dat alles wat hier boven staat de belangrijkste elementen zijn van het Erasmus+ programma en dat dit naadloos past in het First Lego League programma. Sociale integratie en gelijkwaardigheid, meertaligheid, zelfontplooiing en veiligheid dit zijn allemaal elementen die prima in het Hart van de FLL passen en al een beetje zitten. Dus wat let ons om deze twee programma met elkaar te combineren en op die manier jongeren nog meer en betere kennis en vaardigheden mee te geven.

Mijn oproep aan alle FLL teams is daarom om niet alleen de focus te leggen op het Hoofd en de Handen maar ook het Hart. Laat je daarbij niet beperken tot het team, het teamwork en de Core Values maar zoek het ook in de internationale dimensie en de mogelijkheden van actief burgerschap en burgerparticipatie. Hiermee maken we het FLL programma tot een totaal programma dat veel meer dekt dan STEM en waarbij veel meer te winnen valt dan een Award.

  • Nederlandse scholen voor primair en voorgezet onderwijs zijn sinds 1 februari 2006 wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. De overheid laat het aan de scholen zelf over hoe ze daaraan invulling geven. Artikel 8.3 Wet op het primair onderwijs & artikel 17 Wet op het voortgezet onderwijs